THÔNG BÁO

Website của nhà trường nay chuyển về địa chỉ mới:

http://thcscamdong.camgiang.edu.vn

Xin trân trọng kính báo!